Vår politik | Sverigedemokraterna i Karlskoga

Vår politik

Valmanifest Karlskoga

Livsmedel i kommunala verksamheter

Maten som serveras på daghem, skolor, inom sjukvård och omsorg ska så långt som möjligt vara närproducerad. Att som idag importera det man kallar ekologiska livsmedel ser vi som helt förkastligt.

Skolledningen måste förstå vilken otrolig betydelse maten har och börja använda den i undervisningen. Skolmaten måste få högre status, inte minst med tanke på att den är det enda lagade mål mat som vissa elever äter på hela dagen. Förskolebarn måste få en bra första kontakt med den svenska matkulturen, våra äldre har rätt att njuta av vällagad god mat.

Tvärt om vad många tror är det inte alls omöjligt att ställa krav i upphandlingarna. De som arbetar med detta utgår från upphandlingsmyndighetens kriterier. Med dem kan man specificera det man vill köpa utifrån krav på exempelvis antibiotikaanvändning, hormoner och på vilket sätt maten är producerad.

Kommunen ska vid upphandling av livsmedel ställa krav på att produkterna är närodlade, näringsriktiga, hälsosamma och framställts på ett etiskt försvarbart sätt, till exempel genom att uppfylla krav på god djurhållning. Allt kött ska komma från djur som bedövats innan avblodning. 

Man får inte uppge att maten ska vara svensk men eftersom utländsk mat oftast inte lever upp till svenska krav och djurskyddslagar kan problemet lösas per automatik.

Närproducerade livsmedel är en stark resurs som bör tillvaratas, stödjas, utvecklas och så långt som möjligt förädlas lokalt. Mindre och fler tillagningskök, att göra elever, förskolebarn och våra äldre delaktiga ser vi som en självklarhet.

Det måste bli enklare för mindre producenter att svara på upphandlingar. Idag är det nätbaserade systemet som används alldeles för komplicerat och byråkratiskt. Vi ska hjälpa våra lokala producenter, inte stjälpa.

Närproducerade livsmedel kommer att skapa fler arbetstillfällen, skatteintäkter i närområdet och öka vår försörjningsgrad vid en krissituation.

Motioner

Karlskoga 20170201

 

 

 

 

Till kommunfullmäktige i Karlskoga

Motion att införa nollvision mot kränkningar via mobiltelefoner och digitala läroverktyg i Karlskogas grundskolor.

Kränkningar via mobiltelefoner på grundskolorna i Karlskoga finns inrapporterade i kränkningsverktyget och där påvisas det att i snitt      7-8 elever kränks varje månad under skoltid. Mörkertalet där dessa kränkningar inte rapporteras in torde vara betydligt högre.

De digitala läroverktygen som eleverna erhållit i skolorna har inga begränsningar gentemot sociala medier som exempelvis facebook,kik,ask m.m

Vi Sverigedemokrater menar på att om våra elever skall ges dessa läroplattformarna, där de på ett enkelt sätt tillåts kunna få alla dessa verktyg i sina läroverktyg så ges de förutsättningar till att närsomhelst enkelt att kränka varandra.

Hur verksamheterna styrs inom våra grundskolor ansvarar givetvis rektorerna för men det är vi politiker som måste kunna ge dem de förutsättningar och ramar som krävs för att nå studiero och mindre kränkningar på sina enheter.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige:

Att säkerställa att rektorerna i samråd med eleverna reviderar ordningslagarna på skolorna rörande mobilanvändande under skoltid.

Att de digitala läromedlen som kommunen tillhandahåller eleverna spärras från sociala medier eftersom det ej uppfyller sitt syfte som ett digitalt läroverktyg.

Att införa en nollvision mot kränkningar via mobiltelefoner och digitala läroverktyg inom grunskolorna i Karlskoga.

Sverigedemokraterna genom Taisto Tikkanen

                                                                                                 Karlskoga 20160901

            

 

Till kommunfullmäktige i Karlskoga.

 

Motion: Att införa ett kvoteringssystem till ungdomar som söker lägenheter inom kommunens fastighetsbestånd (Karlskogahem)

I Karlskoga har vi en hög efterfrågan efter lediga lägenheter och inte minst från våra ungdomar som vill ta steget att flytta hemifrån.

Det är nästintill omöjligt för ungdomarna att hitta ett första eget boende i kommunen och det ser vi Sverigedemokrater som ett ytterst bekymmersamt problem som måste åtgärdas. Att få behålla de som har studerat färdigt i kommunen är en viktig investering inför framtiden inte minst om vi har ambitionen att bli en attraktivare kommun och få behålla arbetskraften och intäkterna i kommunen.

Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunfullmäktige ger Karlskogahem i uppdrag att:

-Utreda fastighetsbeståndet och införa ett kvoteringssystem med erbjudanden om lediga lägenheter till ungdomar som bor hos sin/sina vårdnadshavare.

 

Sverigedemokraterna