Sverigedemokraterna i Karlskoga | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Karlskoga – Degerfors

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontakt:

Patrik Nyström

Tel: 070 510 91 31

Mailadress: patrik.nystrom@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Karlskoga
Box 208
691 24 Karlskoga
 

Besöksadress

Värmlandsvägen 28

Karlskoga

 
Lokal VALFOND: BG 757-1102

 • Motion – äldreombudsman

  Av Andersson Marcus den 10 november, 2018
  0

  Karlskoga 20180413

  Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheterna att inrätta en äldreombudsman.

  Att åldras i Karlskoga ska ses som något positivt, kommunen bedriver idag en rad olika verksamheter och boenden för våra äldre.
  Det uppstår inte sällan frågor om vart du som äldre eller nära anhörig kan vända dig för att få svar på dina funderingar.

  Äldreombudsmannens roll som en neutral stödperson innebär att enskilda vårdtagare men även anhöriga har möjlighet att samtala och reflektera över upplevelser från äldreomsorgen. I en del fall kan det leda till att vårdtagaren eller någon anhörig tar frågor vidare själva och i en del fall kan ädreombudsmannen föra frågan vidare. Vid behov sammankallar äldreombudsmannen till möte mellan utföraren, den enskilde och vid behov dennes anhöriga.

  Äldreombudsmannens uppgift är att vägleda allmänheten kring frågor som rör äldres situation men även att värna om de äldres rätt i samhället. Till äldreombudsmannens uppgifter hör också att bistå stadens förvaltningar i frågor som rör äldre.

  Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta att:

  -Utreda möjligheterna till att inrätta en äldreombudsman som ett komplement till befintlig verksamhet i Karlskoga kommun.

  Taisto Tikkanen (SD) 

   

 • Motion – ny tilldelningsmodell av pengar till grundskolorna i kommunen

  Av Andersson Marcus den 10 november, 2018
  0

  Karlskoga 20180111

  Till kommunfullmäktige i Karlskoga

  Motion att införa en ny tilldelningsmodell av pengar till grundskolorna i kommunen.

  Hur mycket grundskolorna i Karlskoga tilldelas styrs utav en socioekonomsik fördelningsmodell, denna modell har använts under ett par år och har visat sig orättvis samt inte levererat några större ökade resultat. Att en skola kan tilldelas mer medel utefter vilken bakgrund och förutsättningar elever och dess vårdnadshavare har är givetvis ett sunt och rätt tänk. Det som bör beaktas men som inte finns med i beräkningarna är vad  faktiskt skolorna levererar, här bör vi tänka nytt och rätt.

  Ett exempel är skrantaskolan som tilldelas mycket medel utefter den socioekonomiska modellen (1,162). Skolans meritvärde ligger på 213,4 (åk9) Österledsskolan tilldelas 0,860 och har ett meritvärde på 205, lägst i kommunen (åk9).

  Av de exempel som anges ovan står det tydligt att vi inte kan luta oss mot enbart en modell utan måste väga in fler parametrar för att få en likvärdig skola där alla elever och skolor ges samma förutsättningar. Vi måste fokusera på vad skolorna kan leverera utefter hur mycket ekonomiska medel de tilldelas.

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige:

  Att ge barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att införa ett nytt tilldelningssystem med hänsyn till vad skolorna levererar i form av andel godkända elever med betyg A-E samt meritvärden som komplement till nuvarande modell.

  Sverigedemokraterna genom Taisto Tikkanen 

   

 • Motion – Nära mat-vecka

  Av Andersson Marcus den 10 november, 2018
  0

   

  Karlskoga 20171116

  ”Nära mat-veckan”

  Vi föreslår att under en vecka serverar Karlskoga kommun måltider efter säsong och tillgång, gjorda på enbart närodlade råvaror så långt detta är möjligt. De flesta partier är eniga om att närproducerat är bättre för vår miljö förutom att det skapar lokala arbetstillfällen, enkla jobb, en levande landsbygd och ökar skatteintäkterna till kommunen.

  Nära mat-veckan kan med fördel kombineras med och belysa:

  -”Framtidsveckan” där våra lokala föreningar och ABF håller föreläsningar, panelsamtal etc. om en hållbar framtid.

  -Lyfta fram våra eminenta utbildningar vid Karlskoga folkhögskola tex. AGRO ekologi – småskalig odling i praktik och perspektiv samt kursen socialt företagande.

  -Att ge kommunens inköpare, politiker, kökspersonal, brukare, föräldrar och elever en möjlighet att upptäcka vad som finns och produceras i vårt närområde.

  -Erbjuda Facebook-gruppen Reko-ringen och dess lokala leverantörer hjälp med att anordna en dag med torghandel, för att väcka intresse hos allmänheten för närproducerade livsmedel.

  -Visa vad som kan produceras och finnas till hands i en krissituation tillsammans med Myndigheten för skydd och beredskap.

  -Bjuda in Nyföretagarcentrum att berätta hur man startar företag med fokus på de gröna näringarna, förädling av produkterna och andelsjordbruk.

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

  Att: Kommunen utreder kostnaden för att hålla en ”Nära mat-vecka” i Karlskoga kommun.

  Att: Om utredningen visar att en ”Nära mat-vecka” är genomförbar inom kommunens budgetramar ska Karlskoga kommun genomföra denna under 2018.

  Sverigedemokraterna Karlskoga Taisto Tikkanen

   

 • Pressmeddelande

  Av Andersson Marcus den 15 oktober, 2018
  0

  Pressmeddelande Sverigedemokraterna Karlskoga 20181015

  I Karlskoga har vi i dagsläget ett väldigt ovisst läge där inget av blocken har fått tillräckligt med röster för att kunna få en egen majoritet. Alliansen vill få Sverigedemokraternas stöd men samtidigt vill man markera avstånd. Att styra Karlskoga i minoritet utan att säkra upp att dess förslag och budgetar går igenom känns ganska ovisst.

  Fokus bör ligga på att säkerställa en stark majoritet, att ta ansvar för sin politik och därmed säkerställa att väljarna får det som utlovats bör alltid prioriteras högst. Från Sverigedemokraternas sida har inga större krav ställts vid de samtal som genomförts efter valet. Vi har som det tredje största partiet sökt vägar för att finna politiska överenskommelser som speglar valresultatet och ger Karlskogaborna en bred förankrad politik.

  Sverigedemokraterna i Karlskoga konstaterar att det borgerliga alliansbygget är väldigt skört. Vi har tidigare erbjudit förutsättningslösa samtal för eventuellt samarbete men erbjudandet har bestämt avböjts. Nu väljer de emellertid att försöka styra kommunen i minoritet, utan vårt stöd. Vi kan bara konstatera att det ser ut att bli ett instabilt styre av Karlskoga när de partier som vill styra kommunen inte har majoritet och inte heller kan vara garanterade att få igenom vare sig sin egen budget eller några andra politiska förslag.

  Sverigedemokraterna i Karlskoga strävar hela tiden framåt och är öppna för samtal och samarbeten för att föra Karlskoga framåt på bästa sätt.

 • Öppet hus.

  Av Andersson Marcus den 2 oktober, 2018
  0

   

  Nu kör vi igång med öppet hus igen. Första torsdagen i månaden kl 17:30 – 19:30

  Vid varje tillfälle bjuds det på fika i form av enklare kakor, kaffe, te eller saft.

  Inom kort kommer det även att arrangeras särskilda temakvällar under några av dessa torsdagar.

  Varmt välkomna till vår förening!