Nyheter | Sverigedemokraterna i Karlskoga

Nyheter

 • Årsmöte och kandidatur

  Av Andersson Marcus den 2 januari, 2019
  0

   

  Karlskoga 191023

  Det närmar sig årsmöte, du som är medlem har fått e-post om hur du kandiderar till nästa års styrelse samt övrig information om årsmötet.

  (Brev postas imorgon till dig som ej har e-post)

  Är du medlem och inte fått informationen hör av dig till:

  Richard.sandström@sd.se

   

   

 • Yrkande – gratis bussar

  Av Andersson Marcus den 11 december, 2018
  0

  Karlskoga 181211

   

  Ett yrkande till kommunfullmäktige gällande medborgarförslaget om gratis bussar för ungdomar bifölls idag.

  ( http://www.karlskoga.se/download/18.5b7d2497167759c673d659/1543908889705/%C3%84rende%2045.%20Medborgarf%C3%B6rslag%20om%20gratis%20buss%20f%C3%B6r%20ungdomar.pdf )

  Jag/Vi yrkar att:

  Ge kommunstyrelsen eller lämplig förvaltning i uppdrag att utreda vilken kostnaden förväntas bli om kommunen skall tillhandahålla flexiblare busskort under vår samt hösttermin.

   

  Patrik Nyström samt hela gruppen i SD

  PS.

  Några få partier röstade mot vårt yrkande och ville således ha gratis bussar utan att utreda kostnaden.

   

   

 • Motion – betald praktik

  Av Andersson Marcus den 11 december, 2018
  0

                                                                                                           Karlskoga 20181124

   

  Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheterna att erbjuda betald praktik till elever som läser på vård och omsorgsprogrammet.

  Behovet av vård och omsorgspersonal i Karlskoga är stort, kommunen planerar och utreder flera olika vårdboenden inom de närmaste åren. Om vi ska lyckas att bli än mer attraktiva som arbetsgivare behöver vi prioritera och göra vårdyrket mer åtråvärt att vilja söka sig till.

  Att välja Karlskoga kommun som sin första arbetsplats har stora vinster ur ett skatteunderlagstekniskt synsätt men också i ett led att säkerställa att kommunen har en trygg vård och omsorg med en bra personaltäthet.

  Det talas ofta om fler händer i vården och behovet av att leverera en trygg och stabil omsorg, detta kan vi prioritera genom en rad olika satsningar som främjar till att säkerställa personalbehovet tillgodoses. Kan vi stimulera våra unga till att faktiskt välja att utbilda sig i Karlskoga och välja vård och omsorgsprogrammet är detta en investering i oss själva som kommun.

  Vård och omsorgsprogrammet erbjuder idag praktik i 15 veckor som inte är betald, för att stimulera och säkerställa att fler söker utbildningen vill vi från Sverigedemokraterna att de som väljer att läsa och utbilda sig i detta programmet erbjuds betald praktik.

   

  Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta att:

  -Utreda möjligheterna att erbjuda elever som läser vård och omsorgsprogrammet på gymnasiet betald praktik under 15 veckor.

  -Utreda och lämna förslag på en lämplig ersättning till praktiktiden.

  Patrik Nyström SD

   

   

 • Motion – generationsbryggor

  Av Andersson Marcus den 11 december, 2018
  0

                                                                                                           Karlskoga 20181126

   

  Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheterna att införa en generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor.

  Personer som bott i Karlskoga kommun sedan de var små har ofta kunskaper, anekdoter och berättelser om bygden, som är svåra att hitta i läroböcker eller på internet. Dessa berättelser utgör en viktig del i den lokala och svenska kulturen samt historien. Att bevara de äldres kunskaper och berättelser är av största vikt om man vill ha en historisk förankring i kommunen. Barn tycker om att lyssna på sagor och berättelser och äldre tycker om att berätta sådana. Därför är det idealiskt med så kallade generationsbryggor mellan kommunens barn och äldre.

  Ett liknande exempel på generationsbryggor är klassmorfar-systemet, vilket generellt sett är uppskattat bland barn och äldre, varför generationsbryggor torde vara ett vinnande koncept.

  Genom samarbete mellan kommunens skolor, äldreboenden samt föreningar som exempelvis PRO, kan detta genomföras.

   

  Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta att:

  -Utreda möjligheterna att införa generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor.

   

  Marcus Andersson SD

   

 • Motion – medborgarbudget

  Av Andersson Marcus den 11 december, 2018
  0

                                                                                                                                 Karlskoga 20181120

   

  Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheterna att införa Medborgarbudget i Karlskoga.

  Att känna delaktighet och kunna ges möjlighet till att kunna påverka Karlskoga ur ett medborgarperspektiv genom ett aktivt deltagande i beslutsgången från början till slut är ett nytt sätt att få våra invånare till att känna mer delaktighet.

  Sverigedemokraterna vill att invånarna ska ha direktinflytande över en del av kommunens budget, där vi överlåter till medborgarna att ta fram och besluta om användningen av avsatta medel genom en så kallad medborgarbudget.

  Medborgarbudgeten är tänkt som ett sätt att sprida kunskap om den demokratiska beslutsprocessen. Kanske kan det vara steget över tröskeln för den enskilde invånaren till ett ännu större engagemang för sin kommun.

  Karlskoga kommuns invånare har många goda ideer, det lilla extra suget och engagemanget är något som vi från politikens sida bör lyssna till och dra nytta av för att ytterliggare förstärka Karlskoga som en attraktiv kommun.

  Att kunna få den där efterlängtade boulebanan i parken, badbryggan eller dansbanan är bara några exempel på förslag som kan bli en verklighet just i sitt närområde.

  Tanken med medborgarbudgeten är att invånarna utifrån ett givet geografiskt område i Karlskoga skall komma in med förslag på vad de specifikt önskar att det satsas på. Dessa förslag analyseras och kostnadsberäknas utav lämplig förvaltning och eller tjänstemän, när denna process är klar presenteras förslagen och de förslag som håller sig inom ramen för budgeten går vidare till omröstning där invånarna i aktuell stadsdel ges möjlighet att rösta fram det förslaget de önskar.

  Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta att:

  -Utreda möjligheterna att införa medborgarbudget i Karlskoga kommun.

  -Utreda och lämna förslag på hur stor budget som kan tänkas vara lämplig att avsätta medel till under ett visst antal år till medborgarbudget i Karlskoga.

  Patrik Nyström (SD)