Motion – medborgarbudget | Sverigedemokraterna i Karlskoga

Motion – medborgarbudget

                                                                                                                               Karlskoga 20181120

 

Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheterna att införa Medborgarbudget i Karlskoga.

Att känna delaktighet och kunna ges möjlighet till att kunna påverka Karlskoga ur ett medborgarperspektiv genom ett aktivt deltagande i beslutsgången från början till slut är ett nytt sätt att få våra invånare till att känna mer delaktighet.

Sverigedemokraterna vill att invånarna ska ha direktinflytande över en del av kommunens budget, där vi överlåter till medborgarna att ta fram och besluta om användningen av avsatta medel genom en så kallad medborgarbudget.

Medborgarbudgeten är tänkt som ett sätt att sprida kunskap om den demokratiska beslutsprocessen. Kanske kan det vara steget över tröskeln för den enskilde invånaren till ett ännu större engagemang för sin kommun.

Karlskoga kommuns invånare har många goda ideer, det lilla extra suget och engagemanget är något som vi från politikens sida bör lyssna till och dra nytta av för att ytterliggare förstärka Karlskoga som en attraktiv kommun.

Att kunna få den där efterlängtade boulebanan i parken, badbryggan eller dansbanan är bara några exempel på förslag som kan bli en verklighet just i sitt närområde.

Tanken med medborgarbudgeten är att invånarna utifrån ett givet geografiskt område i Karlskoga skall komma in med förslag på vad de specifikt önskar att det satsas på. Dessa förslag analyseras och kostnadsberäknas utav lämplig förvaltning och eller tjänstemän, när denna process är klar presenteras förslagen och de förslag som håller sig inom ramen för budgeten går vidare till omröstning där invånarna i aktuell stadsdel ges möjlighet att rösta fram det förslaget de önskar.

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta att:

-Utreda möjligheterna att införa medborgarbudget i Karlskoga kommun.

-Utreda och lämna förslag på hur stor budget som kan tänkas vara lämplig att avsätta medel till under ett visst antal år till medborgarbudget i Karlskoga.

Patrik Nyström (SD)