Motion – äldreombudsman | Sverigedemokraterna i Karlskoga

Motion – äldreombudsman

Karlskoga 20180413

Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheterna att inrätta en äldreombudsman.

Att åldras i Karlskoga ska ses som något positivt, kommunen bedriver idag en rad olika verksamheter och boenden för våra äldre.
Det uppstår inte sällan frågor om vart du som äldre eller nära anhörig kan vända dig för att få svar på dina funderingar.

Äldreombudsmannens roll som en neutral stödperson innebär att enskilda vårdtagare men även anhöriga har möjlighet att samtala och reflektera över upplevelser från äldreomsorgen. I en del fall kan det leda till att vårdtagaren eller någon anhörig tar frågor vidare själva och i en del fall kan ädreombudsmannen föra frågan vidare. Vid behov sammankallar äldreombudsmannen till möte mellan utföraren, den enskilde och vid behov dennes anhöriga.

Äldreombudsmannens uppgift är att vägleda allmänheten kring frågor som rör äldres situation men även att värna om de äldres rätt i samhället. Till äldreombudsmannens uppgifter hör också att bistå stadens förvaltningar i frågor som rör äldre.

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta att:

-Utreda möjligheterna till att inrätta en äldreombudsman som ett komplement till befintlig verksamhet i Karlskoga kommun.

Taisto Tikkanen (SD)